خانه » تعبیر خواب » مطالبی در مورد تعبیر خواب باغ

مطالبی در مورد تعبیر خواب باغ

مطالبی در مورد تعبیر خواب باغ

مطالبی در مورد تعبیر خواب باغ

گاهی انسان در عالم خواب رویایی را می بیند و بدنبال تعبیر آن باشند خواب هایی را که ما می بینیم ممکن است تعابیر متفاوت داشته باشند شاید برخی بدنبال تعبیر خواب باغ باشد

جابرمغربی گوید: اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وی آراسته شود.

حضرت دانیال گوید: دیدن باغ به خواب زن بود.

ابراهیم کرمانی گوید: باغ در خواب مردی است بزرگوار با مال و جمال.

تعبیر خواب آبیاری درختان و باغ

دانیال پیامبر: اگر بیند باغ را آب می‌داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر بیند که باغ را آب می‌داد و تر نمی‌شد، که زن او از شوهر مجامعت کند.

تعبیر خواب باغ سرسبز

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه‌ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله صفات بهشت است.

جابر مغربی گوید: اگر باغ از سبزه و میوه خالی بیند، دلیل که کار او نیکو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته دید کسی او را گفت که این باغ از آن فلانست و او میوه از آن باغ می‌خورد، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد. اگر در وقت بهار یا تابستان باغی خراب دید، چنانکه در وی هیچ سبزه و درخت ندید، دلیل که پادشاه بر رعیت جور و ستم کند. آ گر بیند که به دست خود باغی نو ساخت و درخت نشاند و میوه برآمد، دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود.

تعبیر خواب باغ خرم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب باغی مفرح و سبز و خرم ببینیم نشان آن است که زنی خوب روی و پاک نهاد و خردمند نصیب بیننده رؤیا خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می‌شود و در غیر این صورت مال دنیا است و تمتعی که از جهان و نعمات آن برده می‌شود. قدم زدن و دیدن باغ نوید زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست. اگر از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می‌شوید. حال اگر دیدید باغی است که رودی و نهری وارد آن می‌شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملی شناخته یا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما می‌شود و عیش شما را نه کلی بل که جزئی و موقتی نقض می‌کند. روی هم رفته دیدن باغ در خواب خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم.

دانیال نبی: اگر بیند در خواب گل و ریحان می‌کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد. اگر بیند در باغ شفتالو می‌کشت، دلیل که او را فرزندی‌اید که زود علم و ادب بیاموزد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوی او به دماغ می‌رسید، دلیل که او را فرزندی بود دلیر و دانا و خردمند و بوی ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید. اگر باغ خود را سبز و ابادان و کوشک بیند و از میوه درختان می‌خورد و از انواع میوه‌ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دلیل ک ایشان از اهل بیت باشند. اگربیند در باغ ابادان بود و از میوه درختان می‌خورد، دلیل است زنی توانگر بخواهد و از او مال و نعمت یابد. اگر بیند در باغ کوشک‌ها بود و سبزه‌ها و درختان و زنی صاحب جمال او را بخواند، دلیل است بهشت و حورالعین در آخرت بیابد و دلیل که درجه شهیدان حاصل نماید.

مطالبی در مورد تعبیر خواب باغ

منبع: مجله اینترنتی ستاره

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*