خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب مرغابی از نظر چند عالم بزرگ

تعبیر خواب مرغابی از نظر چند عالم بزرگ

تعبیر خواب مرغابی از نظر چند عالم بزرگ

در این پست تعبیر خواب کاملی از مرغابی را از دید چندین عالم ، امام و پیامبر برای شما عزیزان قرار داده ایم.

تعبیر خواب مرغابی از نظر چند عالم بزرگ

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

مرغ آبي در خواب ديدن خبري است غم انگيز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببينيم يک مرغ آبي بر بام خانه نشسته خبري به ما مي رسد که مي تواند از يک مسافر باشد. مرغ آبي سفيد خبري است خوش و مرغ آبي سياه خبري است نامطلوب و بد. اما مرغابي نعمت است و روزي. اگر ببينيم مرغابي در خانه داريم مالي به ما مي رسد. اگر ببينيم مرغابي از خانه ما پرواز کرد و رفت زيان مي کنيم و مالي را از دست مي دهيم. اگر ببينيم مرغابيان در آسمان يا روي زمين صدا مي کنند حادثه اي اتفاق مي افتد براي ساکنان جائي که مرغابيان ديده مي شوند که بهتر است در خانه بيننده خواب نباشد. اگر ديديد با مرغابي حرف مي زنيد از زني ثروتمند سود مي بريد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن مرغ آبي غم واندوه باشد

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است.
اول:مال.
دوم: بزرگي.
سوم: رياست.
چهارم: فرمانروائي يافتن.

مرغابى سفيد در خواب ، مال يا زن ثروتمند است .
مرغابى سياه در خواب ، كنيز و خدمتكاراست .
اگر ببيند مرغابى را كشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث مى رسد و اوخرج مى كند.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

جابرمغربي گويد:

اگر بيند مرغان آبي داشت، دليل مال است و به كام دل برسد. اگر بيند مرغ ابي را بگرفت، دليل بزرگي بود و پر و استخوان او را در خواب ديدن همين است.

جابرمغربي گويد:

اگر بيند مرغ آبي داشت، دليل كه او فرزندي آيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

۱ـ اگر خواب ببينيد مرغابي هاي وحشي بر رودخانه اي آرام نشسته اند ، علامت آن است كه از راه دريا به مسافرتي خواهيد رفت .
۲ـ اگر مرغابيهاي سفيد را در خواب كنار مزرعه اي ببينيد ، علامت آن است كه محصول خوبي خواهيد داشت .
۳ـ اگر خواب ببينيد مرغابي شكار مي كنيد ، نشانة آن است كه براي اجراي نقشه اي شغل خود را تغيير مي دهيد .
۴ـ اگر خواب ببينيد مرغابيها هدف تير قرار گرفته اند ، نشانة آن است كه دشمنان در امور خصوصي شما دخالت مي كنند .
۵ـ اگر در خواب مرغابيها را در حال پرواز ببينيد ، نشانة آن است كه ازدواج خواهيد كرد و صاحب فرزنداني خواهيد شد و همچنين خانه اي جديد خواهيد خريد
منبع: taveel.org

تعبیر خواب مرغابی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*