خانه » تعبیر خواب » دیدن خواب انار تعبری و چه نشانه ای دارد

دیدن خواب انار تعبری و چه نشانه ای دارد

تعبیر خواب انار و درخت آن

تعبیر خواب انار , دیدن خواب درخت انار قرمز , چیدن و خوردن انار در خواب

درخت انار در مناطق مختلف ایران و در رنگ های قرمز و زرد وجود دارد. طعم این میوه خوشمزه و پرطرفدار به صورت ترش و شیرین می باشد که در فصل خاصی شروع به چیدن آن می کنند. ممکن است شما خواب نار را به شکل های مختلف مثل خوردن و خریدن ببینید و به دنبال تعبیر خواب خود باشید. در این مطلب سایت نظاره ها سعی کردیم تعبیر خواب انار را به صورت جامع و کامل برای شما قرار دهیم پس با ما همراه باشید.

تعبیر دیدن انار در خواب

انار میوه ای است که با توجه به مزه و رنگ آن تعبیر می شود. همانگونه که در دنیای واقعی حالت های مختلف برای انار وجود دارد مانند ترش، شیرین یا کال بودن، در خواب نیز هر کدام از این مزه ها و حالاتی مانند قرمز و رسید یا کال تعبیر متفاوتی دارد. حتی درخت این میوه خوشمزه و پوست سخت نیز دارای تعبیر مخصوص خودش است. در ادامه این مطلب تعبیر تمامی حالات و مزه های این میوه محبوب آورده شده است.

اسماعیل بن اشعث میگوید : اگر پادشاهی در خواب ببیند که انار دارد یعنی حکومت شهری را به دست می آورد یا اگر رئیسی این خواب را ببیند یعنی بر روستایی ریاست می کند یا اگر بازرگانی این خواب را ببیند یعنی ده هزار درهم به دست می آورد یا اگر بازاری باشد یعنی هزار درهم به دست می آورد همچنین اگر شخص فقیر و تنگدستی این خواب را ببیند تعبیرش این است که یک یا ده درهم به دست می آورد.

حضرت دانیال (ع) میفرمایند : تعبیر انار، مال و اموال می باشد ولی به اندازه سعی و همت تو، مخصوصا اگر در فصل انار خواب آن را ببینی ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد تعبیرش بد است.

ابن سیرین میگوید : اناری که نمی دانی ترش است یا شیرین تعبیرش مثل انار شیرین است که در ادامه تعبیر آن را قرار داده ایم.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید : انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان. این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند. روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر در خواب دیدید یک ظرف پر از انار دارید یعنی بدون فكر كاری انجام ندهید. همچنین اگر ببینید یک انار را به دو قسمت می كنید یعنی طلبكاران شما دنبال دردسر می گردند.

آنلی بیتون مى‏گوید : دیدن انار در خواب نشانه آن است كه از استعداد های خود در راهی درست بهره برداری می كنید و پیوسته به دانش خود می افزایید. همچنین گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب علامت آن است كه با تمامی نیرنگهایی كه پیرامون شما را فرا گرفته است با اتكا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید.

تعبیر دانه انار در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن دانه های انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید. در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

تعبیر خواب انار چیدن

حضرت دانیال (ع) می فرمایند : اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می خوری به این نشانه است که از زنی زیبا سود و منفعت به دست می آوری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید.

تعبیر انار خراب و لهیده در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر در خواب انارهای فاسد مشاهده کنید تعبیرش به این شکل است که مشكلات بسیار در انتظار شماست.

دیدن خواب درخت انار

حضرت دانیال (ع) میفرمایند: تعبیر درخت انار شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد. ‌‌‌‌‌ البته بعضی از تعبیرگران نیز گفته اند که تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می باشد.

درکتاب سرزمین رویا ها آمده است : خواب درخت انار نشانه این است که ثروت بزرگی نصیبتان می شود. اگر یک درخت انار پر از گل در خواب ببینید نشانه خوشبختی است. همچنین اگر یک درخت انار پر از نار ببینید نشانه شادی و لذت است.

دیدن خواب انار خوردن

جابر مغربی گوید: اگر در بیداری فصل زمستان است و در خواب ببینی که انار می خوری یعنی به تعداد دانه های اناری که خورده ای به تو چوب می زنند.

لیلا برایت مى‏گوید : دیدن یا خوردن انار در خواب بیانگر رهایى از اتهمامات دیگران نسبت به شما است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب شما اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید که شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد.

آنلی بیتون مى‏گوید : خوردن انار در خواب علامت آن است كه اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر دیدید که در خواب انار می خورید به نشانه خوشبختی و سلامت است.

تعبیر انار شیرین در خواب

ابن سیرین میگوید : اگر در خواب انار شیرین ببینی تعبیرش جمع کردن مال و اموال می باشد.

جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می خورد یعنی هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می آورد (بنابراین تعبیر کننده باید به اندازه همت و بزرگی بیننده خواب تعبیر کند).

ابراهیم کرمانی می گوید : چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می خوری یعنی جنس و کالای تو رایج می شود، و اگر مسافر هستی تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد و اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته های سفید داخلی) آن می خوری یعنی از همه چیز برخوردار می شوی.

امام صادق (ع) می فرمایند: تعبیر های خوردن انار شیرین عبارتند از: ۱- جمع کردن مال و اموال ۲- زن خوب و پارسا ۳- شهر آباد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : داشتن انار شیرین و با طراوت اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید. برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد.

تعبیر انار ترش در خواب

ابن سیرین می‌گوید : تعبیر انار ترش غم و اندوه است.

امام صادق (ع) میفرمایند: تعبیر خوردن انار ترش غم و اندوه می باشد،

جابر مغربی نیز گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می خوری تعبیرش بد می باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر انار ترش در خواب ببینی به نشانه غم و اندوه است.


همچنین ببینید : تعبیر خواب انگور – تعبیر خواب سیب – تعبیر خواب حاملگی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*