خانه » تعبیر خواب » دیدن خواب ماهی

دیدن خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی , دیدن خواب ماهی قرمز و مرده , تعبیر گرفتن و خوردن ماهی

ماهی ها در رنگ های مختلف همچون قرمز و سیاه و به شکل های مختلفی وجود دارند که هر کدام می تواند دارای تعبیر خواب متفاوتی باشد. برای درک بهتر از نشانه خواب خود چه گرفتن و خوردن ماهی و حتی دیدن ماهی مرده ادامه این مطلب را مشاهده کنید تا به معنی خواب خود از نگاه معبران بزرگ دست یابید.

دیدن خواب ماهی

ماهی یک نماد رایج در رویاها است و معمولاً معنای مطلوبی دارد ، اما در بعضی موارد می تواند نماد برخی مشکلات و موقعیت های ناخوشایند باشد. اگر ماهی را در آب کثیف یا گل آلود دیدید چندان نشانه جالبی نخواهد بود. ماهی مرده نیز علامت بدی است ، خبر از برخی بیماری ها و مشکلات در آینده نزدیک می دهد. خواب ماهی در اکثر موارد می تواند حوادث آینده را با جزییات خوبی پیش بینی کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد.

چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

همچنین وی گفته است اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است.

جابرمغربی گوید : دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا كه بر خوان عیسی (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر ببینی ماهی فروشی می‌کنی یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری . اگر ببینی ماهی‌های دریا با تو حرف می‌زنند یـعـنـی از راز «پادشاه» آگاه می‌شوی و به مراد و خواسته‌ات خواهی رسید.

لوک اویتنهاو می گوید : پختن ماهی در خواب داشتن خانه و خریدن آن اطلاعات غلط است

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن ماهی روزی است.

آنلی بیتون مى‏ گوید : دیدن ماهی در آب زلال و پاكیزه رودخانه در خواب علامت آن است كه اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند. اگر دختری خواب ماهی ببیند نشانه آن است كه همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب ماهی قرمز

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد.

لوک اویتنهاو می گوید: ماهی قرمز نشانه ازدواج با یک فرد ثروتمند است.

دیدن خواب ماهی سفید و زرد

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : دیدن ماهی سفید نشانه بخت و اقبال است و همچنین ماهی زرد طلایی به نشانه پول و مال و ثروت است.

نشانه خواب ماهی کوچولو

ابن سیرین می‌گوید : با توجه به اینکه بعضی از تعبیرگران گویند تعبیر ماهی کوچک مسافرت می‌باشد ولی ابن سیرین می‌گوید تعبیرش این است که از «غلام» خودت ضرر و زیان می بینی.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند : تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).

لوک اویتنهاو می گوید : ماهی کوچک نشانه شکست است.

تعبیر خواب ماهی مرده

آنلی بیتون مى‏گوید : دیدن ماهی مرده در خواب نشانة آن است كه در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

لوک اویتنهاو می گوید : ماهی مرده نشانه ناراحتی است

تعبیر خواب خوردن ماهی

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری،

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، یـعـنـی مال فراوانی به دست می‌آوری. همچنین اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، یـعـنـی اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی یـعـنـی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی، ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی، تعبیرش رنج و غم و اندوه و دشمنی می باشد. همچنین در نظر داشته باشید که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد و ماهی بزرگ بهتر از ماهی کوچک است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلیه‌ ی از گوشت ماهی می‌خوری یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی ماهی سقنقور داری یـعـنـی امور دنیایی تو درست می‌شود و به خواسته‌های دنیوی خودت می‌رسی ولی دین و ایمان دچار ضعف و اشکال خواهد شد، ‌‌‌‌‌بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش احساس ناخوشایندی و کراهت و بی‌میلی و بیزاری تو می‌باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

آنلی بیتون مى‏گوید : خوردن ماهی در خواب علامت روابط دوستانه و پایدار است.

دیدن ماهی گرفتن در خواب

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: تعبیر دیدن ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.اگر ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری تعبیرش غنیمت می‌باشد،

جابر مغربی نیز می‌گوید : تعبیر ماهی تازه غنیمت می‌باشد (زیرا در سفرۀ حضرت عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند، ماهی وجود داشت). همچنین اگر ببینی از دریا صید می‌کنی، یـعـنـی به اندازه آن روزی حلال بدست می‌آوری و معاش و معیشت زندگانی برای اهل و عیال و زن و فرزند تو گسترده می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اُحِلَّ لَكُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ… _ حلال شده است برای شما شکار دریایی… (مائده-۹۶).

لوک اویتنهاو می گوید : دیدن صید ماهی نشانه سود بزرگ است

آنلی بیتون مى‏ گوید : اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید نشانة آن است كه با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید و همچنین خواب ماهیگیری نشانة كسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نكنید نشانة آن است كه تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است.

همچنین اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می كنید نشانة آن است كه نقشه های دشمنان شما را پریشان می كند اما حضور ذهن و اقبال به شما كمك می كند تا از دام آنها بگریزید.

تعبیر خواب ماهی برای زن باردار

جابر مغربی می‌گوید : اگر زنی ببیند از «فرج» او ماهی بیرون آمده است یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شود. اگر ببینی از دهان تو ماهی بیرون آمده است یـعـنـی دروغ‌های زیادی خواهی گفت.

منبع : nezareha.com/1262/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87%db%8c

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*