خانه » تعبیر خواب » دیدن سگ سفید در خواب

دیدن سگ سفید در خواب

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ , دیدن خواب سگ سفید و زرد , تعبیر خواب حمله و گاز گرفتن سگ

شاید بارها برای شما پیش آمده باشد که در خیابان سگ های گوناگونی با رنگ های مختلف مثل سفید و زرد و قهوه ای و همچنین توله سگ های زیبایی را ببینید. اما دیدن این حیوان چه خودش و چه حمله کردن و گاز گرفتن آن در خواب نیز زیاد اتفاق افتاده است که دارای تعابیر مختلفی می باشد. برای پی بردن به تعبیر خواب خود ادامه مطلب را مشاهده کنید.

دیدن خواب سگ

به طور کلی تعبیر دیدن خواب سگ به عوامل مختلفی بستگی دارد که شما باید با توجه به خواب خود و نشانه هایی که در خواب خود دیده اید مثل رفتار شما با آن و یا رنگ و واکنش سک نسبت به خود به دنبال تعبیر درست باشید.

محمد بن سيرين می گويد : دیدن سگ در خواب دشمن دون فرومايه است. اگر ببینی شیر سگ می‌خوری، یـعـنـی دچار ترس و بیم شدیدی می‌شوی و ممکن است با دشمن جنگ و خصومت کنی. همچنین سگ ماده زنی پست است که البته تشخیص آن سخت است. اگر ببینی به سگ نان می‌دهی، یـعـنـی رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

امام جعفر صادق فرمايد : ديدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.
اول: دشمن.
دوم: پادشاه طامع(پادشاه طمعکار).
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار).
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چين).

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی “مانند سگ” مشغول خوردن آب صاف از پیاله هستی، یـعـنـی به خوشی و خوشگذرانی می‌پردازی، ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و فتنه می‌شوی، طوریکه مال و اموالی را که جمع نموده‌ای، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنی.

منوچهر مطيعی تهرانی می گويد : چنان چه در خواب سگی ببينيد که بيگانه است و او را نديده ايد و نمی شناسيد بايد نگران اطرافيان خويش باشيد چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نيت ندارند و سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و دوست است. اگر در خواب ببينيد سگی را به ريسمان و زنجير بسته ايد و همراه می بريد با کسی دوستی و موانست می کنيد که در شان شما نيست.

اگر در خواب ببينيد که به سگ غذا می دهيد از غم و غصه فراغت حاصل می کنيد و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپيد و ربود و خورد زيان مالی متوجه شما مي شود و روی کيد و فريب مالی را از شما می ربايد و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند.

اگر در خواب ببينيد که سگی در خانه خود داريد ( به شرطی که در بيداری سگ نداشته باشيد) کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد و بدانيد که سگ ماده را نگهداری می کنيد زنی از نزديکانتان به شما راست نمی گويد. اگر در خواب ببينيد که سگی از شما ترسيد و گريخت کسی را که دوست نداريد از خويشتن می رانيد ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد.

آنلی بيتون مى‏گويد :

اگر در خواب سگی شرور ببينيد ، نشانه دشمن و زندگی سخت و غيرقابل تغيير است
اگر خواب ببينيد سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسيار و دوستانی پايدار است.
ديدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و كوته فكری است . اگر دختری چنين خوابی ببيند ، علامت آن است كه نامزدش بيش از اندازه خودخواه است.
اگر در خواب از ديدن سگ بولداگ بزرگی بترسيد ، علامت آن است كه می خواهيد زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهيد . دچار مشكلاتی خواهيد شد . اگر دختری چنين خوابی ببينيد ، علامت آن است كه با مرد معقول و خوش قلبي ازدواج خواهی كرد.
اگر سگ هاری در خواب ببينيد ، نشانه آن است كه تلاش های شما به موفقيت نمی انجامد و شايد به بيماري خطرناكی مبتلا شويد.
اگر خواب ببينيد به تنهايی سفر می كنيد و سگی به دنبال شما می آيد ، علامت يافتن دوستانی وفادار و پيمانهای موفقيت آميز است.

تعبیر صدای سگ در خواب

منوچهر مطيعی تهرانی می گويد : صدای سگ بدگویی و سياست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنويد ولي سگ را نبينيد نشان آن است که از شما بد می گويند غيبت می کنند و توطئه ترتيب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بيندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گويد با يک نفر برخوردی نا مطلوب خواهيد داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گويد و دشنام می دهد.

آنلی بيتون مى‏گويد : اگر در خواب صدای پارس سگ بشنويد ، نشانه شنيدن اخباری است كه شما را پريشان و مضطرب می سازد. همچنین شنيدن صدای زوزه محزون سگ در خواب ، نشانه مرگ يا جدایی طولانی بين دوستان است و ـشنيدن غرش سگها هنگام جنگيدن با هم ، در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما پريشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شكست خواهيد خورد.

تعبیر دیدن سگ شکاری در خواب

اسماعيل بن اشعث می گويد : سگ شكاری در خواب دشمنی بود ظاهر. اگر ببینی با سگی شکار می‌کنی، یـعـنـی از دشمنی به تو خیر و منفعت می‌رسد،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی چیزی را شکار کرده‌ای و از گوشت آن شکار خورده‌ای، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد. . اگر بيند كه سگ شكاری ازخود دور نمود، دليل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بين ببرد.

آنلی بيتون مى‏گويد : اگر خواب ببينيد سگی شكاری از روي رد پا به جستجوی شماست ، نشانه آن است كه در دام وسوسه ای می افتيد و احتمال دارد در زندگی سقوط كنيد.

دیدن سگ سفید در خواب

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سگ سیاه، دشمنی است از عرب و سگ سفید، دشمنی است از عجم است.

آنلی بيتون مى‏گويد : اگر خواب ببينيد سگ سفيدی دوستانه به شما نزديک می شود ، نشانه آن است كه در امور عشق و زندگی پيروز می شويد. اگر دختری چنين خوابی ببيند نشانه آن است كه به زودی ازدواج خواهد كرد.

تعبیر خواب توله سگ

آنلی بیتون می‏گوید : دیدن توله سگ در خواب ، علامت آن است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید . دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد. همچنین دیدن توله سگ کثیف و لاغر علامت آن است که وظایفی سخت و رنج آور را به دوش خواهید گرفت.

تعبیر حمله سگ در خواب

منوچهر مطيعی تهرانی می گوید : اگر سگ بيگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما مي گويد دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمين شما است که لازم است از او حريم بگريزيدو دور بمانيد. اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد بايد خود را از خطر زني فرومايه حفظ کنيد که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب ميمون نيست ولي بيشتر اهميت آن منوط است به مهابت سگ. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسيار خطرناک ولی اگر سگ ضعيف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نيست آزار برساند.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سگی به تو پارس می‌کند، یـعـنـی دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

ابن سیرین می‌گوید : اگر ببینی سگی تو را گاز گرفته و زخمی کرده‌ است، یـعـنـی دشمنت به تو آسیب می‌رساند. اگر ببینی سگی لباس تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دچار مسئله ناخوشایندی می‌شوی. اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.

آنلی بيتون مى‏ گويد : اگر خواب ببينيد سگی شما را گاز مي گيرد ، علامت همدمی است كه در زندگی شما فتنه جويی می كند. همچنین اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگيرد ، علامت آن است كه يكی از افراد مورد علاقه شما در آستانه ديوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد.

منبع : nezareha.com/1156/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DA%AF

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*