خانه » تعبیر خواب » مظالبی در مورد تعبیر خواب برف

مظالبی در مورد تعبیر خواب برف

مظالبی در مورد تعبیر خواب برف

تعبیر خواب برف , خواب برف , تعبیر خواب برف , برف

خواب هایی که ما می بینیم ممکن است تنها در مواقعی دارای تعبیر باشند ممکن است ما خواب های متفاوتی ببینیم که تعبیرهای مختلفی داشته باشد مطالبی مرتبط با تعبیر خواب برف در این قسمت قرار داده شده است

حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌فرمايد: «ديدن برف به خواب بر شش وجه است، اول: رزق و روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسيار و ارزانی نرخ‌ها، چهارم: لشگر بسيار، پنجم: بيماری، ششم: غم و اندوه».

اگر بيند در تابستان برف جمع می‌كرد، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند.

اگر به زمستان جمع می‌كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد.

يوسف نبی عليه السلام گويد: «ديدن برف عذاب و فتنه بود»

محمد بن سيرين می‌گويد: «برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكی ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهی كه پيوسته در آنجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد».

جابرمغربی می‌گويد: «ديدن برف به خواب لشگر هزيمتی است، خاصه كه با برف بيند».

ابراهيم كرمانی می‌گويد: «برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيکی كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است كه بی‌وقت بود».

منوچهر مطيعی تهرانی گويد: «برف در خواب غم و اندوه است. روزهايی که برف می‌بارد هوا گرفته، ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده، آمد و رفت و معاشرت کم می‌شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می‌گذرانند. در اين حالت انسان غمگين می‌شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف می‌بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون می‌خوابد برف در خواب می‌بيند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده‌اند و فقط اين می‌ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم. اگر در خواب ببينيد جايی برف می‌بارد که آنجا را نمی‌شناسيد ابن سيرين نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می‌رسد ولی اين خواب گويای بيم از غم و اندوهی است که نمی‌دانيد عامل آن چيست. اما هست و در روزهای آينده نيز با شما همراه خواهد بود. اگر ببيند که در تابستان برف جمع می‌کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزی است که رايگان و بی‌زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده می‌گويد که سودی از جايی نصيب او می‌شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو می‌کند و برف را دور می‌ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود می‌زدايد. بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه».

مظالبی در مورد تعبیر خواب برف

منبع: باشگاه خبرنگاران

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*