خانه » تعبیر خواب » تعبیر خواب انگشتر چیست ؟

تعبیر خواب انگشتر چیست ؟

تعبیر و نشانه های کامل دیدن انگشتر در خواب

تعبیر خواب انگشتر , دیدن انگشتر شکسته نگین دار , خواب انگشتر طلا و نقره

استفاده از انگشتر در میان مردان و زنان ایرانی بسیار رایج است و خانم ها بیشتر از انگشتر های طلا و نقره نگین دار و آقایان نیز بیشتر از انگشتر های عقیق و غیره استفاده می کنند. شاید برای شما هم پیش آمده است که بارها خواب انگشتر چه سالم و چه شکسته به شکل های مختلف دیده باشید و به دنبال تعبیر خواب خود بگردید. این خواب نشانه ها و تعابیر مختلفی دارد که ما سعی کردیم به صورت کامل برای شما قرار دهیم که در ادامه می توانید تعبیر خواب انگشتر را مشاهده کنید.

دیدن خواب انگشتر

انگشتر جزو اشیا هایی هست که در خواب عده ایی نمایان می شود. برای تعبیر این شی باید علاوه بر جنس انگشتر سایر ویژگی های آن را نیز لحاظ کرد. اینکه آیا انگشتری ساده است یا دارای سنگی قیمتی؟ تاریخی است یا تزیینی؟ تمامی جزییات باید در نظر گرفته شود و سپس به تعبیر پرداخته شود. معبران مذهبی بر جنس انگشتر تاکید بسیاری دارند تا سایر ویژگی ها زیرا براساس باورهای دینی جنس طلا برای مردان دارای کراهت می باشد و نشانه ی خوبی در خواب نیست

یوسف نبی (ع) میگوید : دیدن حلقه انگشتری نشانه فرزند است و دیدن انگشتر برای مردان را نشانه کراهت می باشد که البته بعضی گویند نشانه عزت و جاه بود.

حضرت دانیال میگوید : اگر کسی نقش و صفت انگشتری بیند دلیل است از خداوندش به او خیر و نیكی رسد. اگر بیند کسی انگشتر به وی داد تا چیزی بدان مهر كند به این نشانه است که از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابدو  اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر.

ابراهیم كرمانی میگوید : اگر بیند صناعت انگشتر او ناپسندیده است یعنی از مالی كه دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد.

لوک اویتنهاو میگوید : تعبیر انگشتر در خواب افتخار و آرامش خاطر است.

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید : اگر در خواب ببینید که انگشتر در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست.

گرفتن یا خریدن انگشتر در خواب

حضرت دانیال گوید : اگر بیند كه در مسجد یا در نماز در عزا كسی انگشتر به وی داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود. اگر بیند كه انگشتر سلطان به وی داد دلیل نماید كه از مملكتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملكت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد.

لوک اویتنهاو می گوید : دریافت انگشتر دام و تله است و خریدن آن نامزدی و همچنین یافتن انگشتر اختلاف است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود.

شکسته شدن یا از دست دادن انگشتر در خواب

محمدبن سیرین می گوید : اگر كسی بیند كه انگشتر او ضایع شود یا دزد برد به این نشانه است كه در كارهای او آفت و دشواری پدید آید. اگر بیند انگشتر او بشكست و نگین او بماند یعنی بزرگی و جاه او برود. همچنین اگر بیند انگشتر خود را به كسی بخشید دلیل كه از آن چه دارد برخی از آن ببخشد. اگر بیند انگشتر خویش بفروخت و بها بستند به این نشانه است که از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخی از آن بفروشد.

جابر مغربی می گوید : اگر بیند انگشتر خویش نزد كسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد دلیل است كه زنی به نكاح بخواهد و اجابتش نكند. اگر بیند انگشتر خویش بشكست یعنی در میان او و عیالش جدایی افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : اگر زنی بیند كه انگشتر با نگین از او ضایع شد به این نشانه است که حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود.

لوک اویتنهاو می گوید : گم کردن انگشتر به معنی جدایی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد. اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنان چه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد. گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود.

تعبیر انگشتر طلا در خواب

امام صادق (ع) می‌فرمایند: دیدن انگشتر طلا در خواب نشانه ای خوب می باشد.

تعبیر انگشتر نقره در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی انگشترت نقره می باشد یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از: ۱- مملکت ۲- زن ۳- فرزند ۴- مال.

یوسف نبی علیه السلام میگوید : دیدن انگشتر نقره یا فیروزه در خواب نشانه مهربانی از خلق است.

تعبیر انگشتر آهنی و قلعی و هفت جوش در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی انگشترت آهنی یا سپیدروی یا هفت جوش است یعنی دارایی تو اندک و حقیر خواهد بود،

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می باشد یعنی قدرت و توانایی بدست می آوری.

تعبیر انگشتر برنج یا مس در خواب

جابر مغربی می‌گوید : اگر ببینی انگشترت از برنج یا مس می باشد یعنی از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می رسد.

تعبیر انگشتر بلور و یشمی در خواب

جابر مغربی می‌گوید : اگر ببینی انگشتر تو از بلور می باشد یعنی از مردم بی اصل و نسب چیزی به تو می رسد.

ابن سیرین می‌گوید : اگر ببینی انگشتر یشمی داری یعنی با زنی ازدواج می کنی.


همچنین ببینید : تعبیر خواب طلا – تعبیر خواب دزد – تعبیر خواب سیل

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*