خانه » تعبیر خواب » دیدن مار در خواب

دیدن مار در خواب

تعبیر جامع خواب مار از معبران بزرگ

تعبیر خواب مار , دیدن خواب مار سیاه کوچک , خواب مار زرد بزرگ , jufdv o,hf lhv

یکی از خواب های پر تکرار دیدن خواب مار است که در حالت های مختلف مثل حمله و یا حتی دوستانه و رنگ های گوناگونی همچون سیاه ،سفید ،زرد ، خاکستری و قرمز در اندازه های بزرگ و کوچک دیده می شود. همانطور که می دانید حیوانات دارای تعبیر خواب های زیادی می باشند که خواب مار نیز از این قاعده مستثنی نیست و ما سعی کردم تعابیر جامعی برای شما تهیه کنیم که در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید.

دیدن مار در خواب

به طور کلی می توان گفت مار در خواب به دشمن تعبیر شده است که البته شکل های مختلف آن معنی متفاوتی دارد همچنین مرد و یا زن بودن نیز در این خواب تاثیر دارد که در ادامه به انواع مختلف تعبیر خواب مار خواهیم پرداخت.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر ببینی ماری دور گردن تو حلقه زده است یـعـنـی زکوت مال خود را نمی دهی.

محمدبن سيرين گويد : ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

ابراهيم كرمانی می گويد : اگر کسی در خواب بيند كه مار از وی بگريخت دليل ضعف دشمن است و اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند دليل است خويشان دشمن او باشند.

امام صادق (ع) می فرمایند: تعبیرهای خواب مار عبارتند از: ۱٫ دشمن مخفی ۲٫ زندگانی ۳٫ سلامتی ۴٫ پادشاهی ۵٫ سپه سالاری ۶٫ کامیابی ۷٫ زن ۸٫ خواسته و مراد ۹٫ پسر ۱۰٫ سیل

منوچهر مطيعی تهرانی گويد : دیدن مار در خواب به نشانه خطر و یا دشمن خانگی است. برخی نوشته اند مار ثروت است. اين تعبير از آنجا ريشه می گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه های نهفته در زير خاک و ويرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستيم.

همچنین گفته اند که مار دشمنی است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بی صدا می آيد و زهرش را می ريزد و می رود. چنين موجودی می تواند يک زن زيبا نيز باشد. زنی که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتنی است. وی همچنین در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند.

علامه مجلسي ( ره) می گویند : دیدن مار در خواب به نشانه قرض و وام می باشد.

تام جت ويندو گوید : مار درخواب نخست نشانگر غريزه جنسى است و ازسوى ديكر ممكن است باعث بروز ريشه دارترين ورضايت بخش ترين رابطه ها شود. و اگر در خواب بببند كه مارى به دور بدنش پيچيده ، تعبير آنست كه خواب بين اسير و كرفتار هيجانات خويش است.

وی همچنین گفته است که اگر ببيند مارى دمش را به دهان برده است نشانگر ميل به مقاربت و همخوابكى است و اگر ببيند كه مارى اورا بلعيد نشانگر عمرى است كه از خواب بين مى كذرد و تعبير آن جنين است كه فرد از تلف شدن عمرش ناراحت است. اگر ببيند مارى به دور چوبى جنبره زده است نشانگر شفا ،تولد مجدد و شادابى است و اگر در خواب مارى را در جمنزار ببيند نشانگر بى وفايى ،افسوس خوردن و تهمت است.

اسمعيل بن اشعث می گوید : اگر ببيند در خواب تعداد مار دورش را گرفتند تعبیرش این است که خويشان و بستگانش با او دشمن هستند.

يوسف نبي عليه السلام گويد : ديدن مار بلایی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.

لوک اويتنهاو می گوید : مار یعنی وجود موانع به هر شکلی و مار چند سر نشانه جذبه است. همچنین تبدیل شدن به مار نشانه عدم احترام و اگر در خواب نتوان از دست مار فرار کرد به معنی ناامید بودن نسبت به آینده است.

نظر آنلی بيتون در مورد تعبیر و معنی خواب مار

۱٫ ديدن مار نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است.
۲٫ اگر خواب ببينيد مارها در هم می لولند نشانه آن است كه از كشمكش های خود با ديگران نادم و پشيمان خواهيد شد.
۳٫ اگر خواب ببينيد از روی مارها راه مي رويد نشانه آن است كه از بيماری كه گريبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهيد شد. افراد خود خواه مي كوشند مقام و شان شما را ميان دوستانتان پائين بياورند.
۴٫ اگر خواب ببينيد ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آيد و از كنار شما می گذرد و جایی ناپديد می شود و بعد از مدتی باز از دور پديدار می شود و به سمت شما می آيد و هر چقدر كه نزديكتر یي شود بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد تا اينكه مبدل به اژدهای عظيم می گردد نشانه آن است كه با نافرمانی و بی قيدی شما كارها از بد هم بدتر می شود. اما پذيرفتن وظايف خود و كنار گذاشتن كاهلی اوضاع بهبود می يابد.
۵٫ اگر خواب ببينيد ماری به گرد شما حلقه می زند و نيش خود را بيرون می آورد نشانه آن است كه با ناتوانی در چنگ دشمنان اسير خواهيد ماند.
۶٫ خريد و فروش مار در خواب نشانه آن است كه برای پيروزی به مخالفان خود سياستمدارانه با آنها رفتار می كنيد.
۷٫ اگر خواب ببينيد مویی ناگاه مبدل به ماری می شود نشانه آن است كه وقايعی بی اهميت افكار شما را پريشان مي كند.
۸٫ اگر خواب ببينيد مارها به شكل های غير عادی مبدل می گردند نشانه آن است كه مشكلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد.
۹٫ اگر خواب ببينيد مارها در آب می لولند نشانه آن است كه در جایی كه احساس می كنيد به لذتی تمام و كمال دست می يابيد با درد سر روبرو می شويد.
۱۰٫ اگر خواب ببينيد بچه ها با مار بازی می كنند نشانه آن است كه نمی توانيد دوست را از دشمن تشخيص بدهيد.
۱۱٫ اگر زنی خواب ببيند ماری را تحت فرمان خود در آورده است نشانه آن است كه حقوق او در آستانه پايمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمايت خواهند كرد.

منبع : nezareha.com/1224/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d8%b1

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*